+359 879 222 462
office@experts.bg

ЕКСПЕРТИ

За да си истински успешен, освен талант и усърдие, е нужна почтеност.
Резюме
Проф. д-р Галина Младенова е водещ специалист в България в областта на маркетинговото планиране. Наред със сериозните си постижения в развитието на маркетинговата теория и богатия си академичен опит, доц. д-р Младенова е ръководила и е участвала в редица научно-изследователски и практико-приложни проекти. Занимава се с успешна консултантска дейност за „настройване" на маркетинга на български и чуждестранни компании, опериращи в България.

Опит
1990 г. – до сега
Университет за национално и световно стопанство, Студентски град, София:
Доцент по научна специалност 05.02.26 “Маркетинг” (Свидетелство за научно звание 20640/ 28.05.2001г.
www.unwe.bg;
Заместник декан по учебната дейност на факултет „Управление и администрация";
Председател на Съвет по качеството на факултет „Управление и администрация";
Член на Университетска комисия по акредитация;

Води курсове по Маркетинг, Маркетингово планиране, Маркетинг във финансовите институции;
Ръководител и участник в научно-изследователски проекти;
Научен ръководител на трима докторанти; успешно защитили – двама докторанти;

Хоноруван доцент в Нов Български Университет;
Хоноруван доцент в Международен Банков Институт;


2010 г. – август 2014
Югозападен Университет, Благоевград
Доцент по по научна специалност 05.02.26 „Маркетинг”
www.swu.bg
Води курсове по Маркетинг, Маркетингово планиране, Маркетингови анализи, Стратегически маркетинг;

1989 - 1990 г.
Институт за начални учители- Шумен
Редовен преподавател
Шуменски Университет “Константин Преславски”
Хоноруван преподавател

Образование
Ноември 1985 – ноември 1988 г.
Руски икономически университет ”Г. В. Плеханов”- Москва, Русия, катедра Специални икономически проблеми.
Редовен докторант
Доктор по научна специалност „Цени и ценообразуване” (Диплома КД 008067/ 31.05.1989г.);

Септември 1979 – юли 1982 г.
Руски икономически университет “Г.В. Плеханов”- Москва, Русия
Магистър по икономика, специалност “Планиране на народното стопанство”
(Диплома за завършено висше образование с отличие В-I 133020/ 29.06.1982 г.);

Септември 1977 – юни 1979 г.
Университет за национално и световно стопанство
редовен студент по специалност “Управление и планиране на народното стопанство”;

Септември 1974 – юни 1977 г.
Средно образование в ПГ “Н. Вапцаров”-Шумен
Диплома за завършено средно образование с отличие и значка на МОН.


Компетенции
• Секторни анализи;
• Маркетингови анализи;
• Маркетингова стратегия;
• Маркетингови програми;
• Управление на маркетинга;
• Маркетинг на услуги;
• Маркетингови планове;
• Обучение на маркетинговия персонал.